ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmaiหัวข้อวันที่
คู่มือการดำเนินงานศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 256412 มีนาคม 2564
หลักคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนอัตรากำลัง17 เมษายน 2563
รู้บำเหน็จ-เข้าใจบำนาญ17 กรกฎาคม 2563
บริหารความสุขในการทำงาน17 มิถุนายน 2564
เทคนิคการพัฒนาองค์การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ07 ตุลาคม 2563
PMQA การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 17 มกราคม 2563
การกระตุนทักษะการเรียนรูของพนักงาน17 กุมภาพันธ์ 2564
สนามกีฬาตำบลแม่แตง23 มีนาคม 2564
สิทธิมนุษย์ชนสตรี เทศบาลตำบลแม่แตง22 มีนาคม 2562
รวมเล่มฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่แตง22 มีนาคม 2564
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่25 มิถุนายน 2562
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลแม่แตง25 มิถุนายน 2562
คู่มือการดำเนินงานศูนย์บริการประชาชน25 มิถุนายน 2562
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่23 มิถุนายน 2561
รู้ทันป้องกันโรคเอดส์10 มกราคม 2561

 [1]  2