ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmaiหัวข้อวันที่
สนามกีฬาตำบลแม่แตง23 มีนาคม 2562
สิทธิมนุษย์ชนสตรี เทศบาลตำบลแม่แตง22 มีนาคม 2562
รวมเล่มฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่แตง22 มีนาคม 2562
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่25 มิถุนายน 2562
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลแม่แตง25 มิถุนายน 2562
คู่มือการดำเนินงานศูนย์บริการประชาชน25 มิถุนายน 2562
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่23 มิถุนายน 2561
รู้ทันป้องกันโรคเอดส์10 มกราคม 2561
เอกสารประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์10 มกราคม 2561
คู่มือการดำเนินงานศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 256121 พฤศจิกายน 2561
เอกสารบรรยายการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น10 ตุลาคม 2561
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง10 ตุลาคม 2561
คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น “คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร”14 มิถุนายน 2560
คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น “คู่มือสมรรถนะหลัก”14 มิถุนายน 2560
คู่มือ การกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น “คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน”14 มิถุนายน 2560

 [1]  2