ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai ชื่อเอกสาร : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้าเทศบาลต้าบลแม่แตง โดยวิธีคัดเลือก   [ 27 ธันวาคม 2564 ]
รายละเอียดเอกสาร

เงินงบประมาณโครงการ 861,000.00 บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ราคากลาง 850,787.53 บาท (แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)

(ตามเอกสารแนบ)