ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน    [ 05 สิงหาคม 2564 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง

ผู้้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสพี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เทค ซัพพลาย จำกัด

โดยเสนอราคา 22,990.00 บาท (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)