ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai ชื่อเอกสาร : ประกาศการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แตง (หลังเก่า)   [ 12 มกราคม 2564 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แตง (หลังเก่า)

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลแม่แตง มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แตง (หลังเก่า)
จำนวน 1 หลัง ราคากลางจำนวน ๒๘๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เทศบาลตำบลแม่แตง จึงขอเชิญท่านผู้สนใจเสนอราคาโครงการดังกล่าว กับ เทศบาลตำบลแม่แตง

ท่านสามารถยื่นใบเสนอราคาต่อกองคลัง เทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่13 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 06.00 น.
หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะเสนอราคาโครงการดังกล่าว


ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564