ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19   [ 22 มิถุนายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี. อิเล็คโทรเชิร์ฟ

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 66,000.- บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)