ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmaiประกาศเทศบาลตำบลแม่แตง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แตง
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ประเภทวิชาการ
1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก) จำนวน 1 อัตรา
พนังานครูเทศบาล
สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แตง
1.ครู อันดับ ค.ศ.1 จำนวน 1 อัตรา
2.ครู อันดับ ค.ศ.2 จำนวน 1 อัตรา
(สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา)
สังกัด โรงเรียนอนุบาทเทศบาลตำบลแม่แตง
1.ครู อันดับ ค.ศ.2 จำนวน 1 อัตรา
(สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา)

 30 กันยายน 2564