ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai 07 ธันวาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แตง
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ประเภทวิชาการ
1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก) จำนวน 1 อัตรา
พนังานครูเทศบาล
สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แตง
1.ครู อันดับ ค.ศ.1 จำนวน 1 อัตรา
2.ครู อันดับ ค.ศ.2 จำนวน 1 อัตรา
(สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา)
สังกัด โรงเรียนอนุบาทเทศบาลตำบลแม่แตง
1.ครู อันดับ ค.ศ.2 จำนวน 1 อัตรา
(สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา)

 30 กันยายน 2564

เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลแม่แตง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปี 2565 นับจนถึงวันที่ 1 ก.ย.2565 หรือเกิดก่อน 2 ก.ย. 2505

 08 กันยายน 2564

 28 พฤษภาคม 2564

 28 พฤษภาคม 2563

 31 ตุลาคม 2562

 28 สิงหาคม 2563

 07 ตุลาคม 2563

แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาสำรวจภาคสนามตามโครงการจัดทำภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษี

 22 กรกฎาคม 2564

 06 พฤศจิกายน 2562

 31 สิงหาคม 2563

 30 กันยายน 2563

 25 พฤศจิกายน 2562

 22 กรกฎาคม 2564

ช่องทางการชำระภาษีผ่าน อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ( Internet Banking)
การจ่ายเงินผ่านบิลด้วย Mobile Banking
ดังกล่าวข้างต้น หรือติดต่อเบอร์โทร 053-470050 ต่อ 15 (กองคลัง)

 20 เมษายน 2564

 [1]  2  3  4  5 .....