ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai 28 พฤษภาคม 2564

 28 พฤษภาคม 2563

 31 ตุลาคม 2562

 28 สิงหาคม 2563

 07 ตุลาคม 2563

แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาสำรวจภาคสนามตามโครงการจัดทำภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษี

 22 กรกฎาคม 2564

 06 พฤศจิกายน 2562

 31 สิงหาคม 2563

 30 กันยายน 2563

 25 พฤศจิกายน 2562

 22 กรกฎาคม 2564

ช่องทางการชำระภาษีผ่าน อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ( Internet Banking)
การจ่ายเงินผ่านบิลด้วย Mobile Banking
ดังกล่าวข้างต้น หรือติดต่อเบอร์โทร 053-470050 ต่อ 15 (กองคลัง)

 20 เมษายน 2564

กองคลังได้ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด

ดังนั้นจึงเพิ่มช่องทางติดต่อระบบออนไลน์ ช่องไลน์ ดังกล่าวข้างต้น 

หรือติดต่อเบอร์โทร 053-470050 ต่อ 15 (กองคลัง)

 05 พฤษภาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แตง

เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 25 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แตง

เรื่อง  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

               ด้วยเทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 จำนวน 5 อัตรา  ตามประเภทและตำแหน่ง ดังนี้

ประเภทวิชาการ

  1. นิติกร (ปก./ชก.) จำนวน 1  อัตรา

ประเภททั่วไป

  1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) จำนวน 1  อัตรา
  2. นายช่างสำรวจ (ปง./ชง.) จำนวน 1  อัตรา

พนักงานครูเทศบาล 

สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แตง     

  1. ครู อันดับ ค.ศ.1 จำนวน 1  อัตรา  
  2. ครู อันดับ ค.ศ.2 จำนวน 1  อัตรา 

(สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา)

 18 ธันวาคม 2563

 [1]  2  3  4  5 .....