ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmaiเรื่อง  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประเภทวิชาการ

 1. นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) สังกัด กองคลัง        จำนวน  1  อัตรา
 2. นักสันทนาการ (ปก./ชก.) สังกัด กองการศึกษา  จำนวน  1  อัตรา

ประเภททั่วไป

 1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1  อัตรา

พนักงานครูเทศบาล 

สังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แตง     

 1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1  อัตรา  

สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แตง     

 1. ครู อันดับ ค.ศ.1 จำนวน 1  อัตรา   
 2. ครู อันดับ ค.ศ.2 จำนวน 1  อัตรา 

(สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา)

 16 พฤศจิกายน 2565

โครงการสืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2566 ณ คลองชลประทาน หน้าวัดพระธาตุศรีวิชัย บ้านหัวป่าห้า หมู่ 2 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคาร วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 06.30 น.เป็นต้นไป

 10 ตุลาคม 2565

 12 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลแม่แตง

 22 สิงหาคม 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลแม่แตง

 10 สิงหาคม 2565

จดหมายข่าว กองการศึกษา เทศบาลตําบลแม่แตง ฉบับท่ี 1/2565 วันท่ี 5 สิงหาคม 2565

 06 สิงหาคม 2565

ด้วยเทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 จำนวน 5 อัตรา  ตามประเภทและตำแหน่ง ดังนี้

ประเภทวิชาการ

 1. นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) สังกัด กองคลัง       จำนวน  1  อัตรา

ประเภททั่วไป

 1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1  อัตรา

พนักงานครูเทศบาล 

สังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แตง     

 1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1  อัตรา  

 สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แตง     

 1. ครู อันดับ ค.ศ.1 จำนวน 1  อัตรา   
 2. ครู อันดับ ค.ศ.2 จำนวน 1  อัตรา 

(สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา)

 19 กรกฎาคม 2565

ด้วยเทศบาลตำบลแม่แตง  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2565

 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ผู้ช่วยงานธุรการ) สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา

 19 กรกฎาคม 2565

 07 ธันวาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แตง
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ประเภทวิชาการ
1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก) จำนวน 1 อัตรา
พนังานครูเทศบาล
สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แตง
1.ครู อันดับ ค.ศ.1 จำนวน 1 อัตรา
2.ครู อันดับ ค.ศ.2 จำนวน 1 อัตรา
(สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา)
สังกัด โรงเรียนอนุบาทเทศบาลตำบลแม่แตง
1.ครู อันดับ ค.ศ.2 จำนวน 1 อัตรา
(สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา)

 30 กันยายน 2564

เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลแม่แตง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปี 2565 นับจนถึงวันที่ 1 ก.ย.2565 หรือเกิดก่อน 2 ก.ย. 2505

 08 กันยายน 2564

 28 พฤษภาคม 2564

 28 พฤษภาคม 2563

 31 ตุลาคม 2562

 28 สิงหาคม 2563

 [1]  2  3  4  5 .....