ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmaiประกาศเทศบาลตำบลแม่แตง

เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 25 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แตง

เรื่อง  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

               ด้วยเทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 จำนวน 5 อัตรา  ตามประเภทและตำแหน่ง ดังนี้

ประเภทวิชาการ

  1. นิติกร (ปก./ชก.) จำนวน 1  อัตรา

ประเภททั่วไป

  1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) จำนวน 1  อัตรา
  2. นายช่างสำรวจ (ปง./ชง.) จำนวน 1  อัตรา

พนักงานครูเทศบาล 

สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แตง     

  1. ครู อันดับ ค.ศ.1 จำนวน 1  อัตรา  
  2. ครู อันดับ ค.ศ.2 จำนวน 1  อัตรา 

(สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา)

 18 ธันวาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป

ของเทศบาลตำบลแม่แตง

 

 15 ธันวาคม 2563

ประกาศคณะกรรมดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

พนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลแม่แตง

 14 ธันวาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) พนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลแม่แตง

 30 พฤศจิกายน 2563

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่แตง
ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ พนักงานจ้างทั่วไป 3 ตำแหน่ง 
1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) สังกัดสำนักปลัด จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ผู้ช่วยงานช่างไฟฟ้า) สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แตง สังกัดกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

 03 พฤศจิกายน 2563

ประกาศคณะกรรมดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

การประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

 13 สิงหาคม 2563

 25 ธันวาคม 2560

 24 ธันวาคม 2561

 23 ธันวาคม 2562

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) พนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลแม่แตง

 30 กรกฎาคม 2563

 13 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ พนักงานจ้างทั่วไป 2 ตำแหน่ง 

1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ผู้ช่วยงานช่างไฟฟ้า) สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แตง สังกัดกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

 09 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563)

 08 กรกฎาคม 2563

 15 มีนาคม 2563

 [1]  2  3  4  5 .....