ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai


นายชำนาญ เคหา
หัวหน้ากองการศึกษานางอุษา ตุ้ยเลิศ
เจ้าพนักงานพัสดุนางธณัฐพร ธิอิ่น
ครูผู้ดูแลเด็กนางบุศราภรณ์ คำปะละ
ครูผู้ดูแลเด็กนางสาวสุกัลยา อินทรส
ผู้ดูแลเด็กอบุบาลและปฐมวัยนางแดง นิจการณ์
ผู้ดูแลเด็กอบุบาลและปฐมวัยนางลำดวน อินทร์ชัย
ผู้ดูแลเด็กอบุบาลและปฐมวัยนายอัครินทร์ คำปะละ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนางสาววิจดา สูนศรี
เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กน.ส. วรรษมน เรือนเป็ง
เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กนางเบญจวรรณ รักใจ
แม่บ้าน