ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai


นางสาวกัญญารัตน์ หงส์บิน
ประธานนางสาวจิราภรณ์ สร้อยคำ
รองประธานนางสาวเบญจพร ยินดีวรรณ
รองประธานนางสาววาสนา ปินตา
เลขานุการนางสาวเกศรินทร์ ทำบุญ
เหรัญญิกนายอัษฐฏา โสรี
กรรมการนางสาวอธิตยา ปินตา
กรรมการนายภาณุพงศ์ มณีวรรณ
กรรมการนายวันมงคล แก้วบุญยืน
กรรมการเด็กชายณัฐนันท์ สวัสดี
กรรมการนายณัฐดล ชมถิ่น
กรรมการเด็กชายธีรภัทร์ ใจคำ
กรรมการเด็กชายอภิรักษ์ บังวรณ์
กรรมการเด็กหญิงเยาวเรศ โกฏิแก้ว
กรรมการเด็กชายไชยวัฒน์ บุญเรือง
กรรมการเด็กชายพิชัยยุทธ กันทะ
กรรมการเด็กชายชนกานต์ คำเปียง
กรรมการนางแสงหล้า คำตัน
ประชาสัมพันธ์นายณัฐวัฒน์ สวัสดี
กรรมการนายนันทนัช คำตัน
กรรมการ


นายสถิต ทองดี
กรรมการ