ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai


นายเธียรชัย จเรวรรณ์
ประธานสภาวัฒนธรรมนายอดิศัย สุริยวงค์
รองประธานสภาวัฒนธรรมนายนัต พรหมเสน
เลขานุการนางอัมพร ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการนางคำปัน เจริญวงศ์
การเงินนายชำนาญ เคหา
การเงินนายนิคม ชมเพ็ชร
นายทะเบียนนางแสงหล้า คำตัน
ประชาสัมพันธ์นางศิริรัตน์ เอี่ยมเจริญวงค์
กรรมการนางยุพา พรหมรินทร์
กรรมการนายเมืองแก้ว นรินทร์
กรรมการนายกระจ่าง ไชยมหาเทพ
กรรมการนายแตง อำนาจปลูก
กรรมการนายบุญหลง ศรีขาว
กรรมการนางสุภา สุเทพ
กรรมการนางอำพร อุปนันท์
กรรมการนางศรินทิพย์ เตชะกุล
กรรมการนายสงวน รินชัย
กรรมการ