ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai


นายชำนาญ เคหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางอุษา ตุ้ยเลิศ
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางธณัฐพร ธิอิ่น
ครูชำนาญการ


นางแดง นิจการณ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นายพฤหัส ยะมะโน
นักวิชาการศึกษา


นางบุศราภรณ์ คำปะละ
ครูชำนาญการ


นางลำดวน อินทร์ชัย
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นายอัครินทร์ คำปะละ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวดวงพร แก้วคำ
ครูชำนาญการ


นางสาววิจดา สูนศรี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางเบญจวรรณ รักใจ
แม่บ้าน


นางขวัญนภา มนัสนันท์วงศ์
ครูชำนาญการ


นางวลินดา ทรายมูล
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)


นายเสาร์แก้ว อิ่นแก้ว
นักการภารโรง


นางสาวกรรณิการ์ ติ๊บถา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปิยะดา ฟ้าร่วน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวกิติการณ์ บุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี