ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai


นายชำนาญ เคหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางอุษา ตุ้ยเลิศ
เจ้าพนักงานพัสดุนายพฤหัส ยะมะโน
นักวิชาการศึกษา


นางธณัฐพร ธิอิ่น
ครูผู้ดูแลเด็กนางบุศราภรณ์ คำปะละ
ครูผู้ดูแลเด็กนางแดง นิจการณ์
ผู้ดูแลเด็กอบุบาลและปฐมวัยนางลำดวน อินทร์ชัย
ผู้ดูแลเด็กอบุบาลและปฐมวัยนายอัครินทร์ คำปะละ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนางสาววิจดา สูนศรี
เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กนางเบญจวรรณ รักใจ
แม่บ้าน