ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai


นางกิ่งกาญจน์ สมภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล


นางกิ่งกาญจน์ สมภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวศิริลักษณ์ สุภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาววันวิสา ชมชื่น
นักพัฒนาชุมชนนายสำราญ ใหม่คำ
พนักงานสูบน้ำนางสาวรัชดาพร นที
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวฐปนรรฆ์ สัมพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางจามจุรี สุกใส
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นายจรูญ มะลิซ้อน
เจ้าหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ


นายชวาล ก๋องศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์