ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai


นายสายสุมิตร มาบุญมี
ปลัดเทศบาล


นางกิ่งกาญจน์ สมภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวศิริลักษณ์ สุภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาววันวิสา ชมชื่น
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวฐปนรรฆ์ สัมพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายวชิระ คำหล้า
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นายอนุรักษ์ ลาภขุนทด
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


นายสำราญ ใหม่คำ
พนักงานสูบน้ำ


นายชวาล ก๋องศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายจรูญ มะลิซ้อน
เจ้าหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ