ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

ประกาศ-คำสั่ง

รายการวันที่
ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256425 ธันวาคม 2563
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ของเทศบาลตำ15 กรกฎาคม 2562
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร23 ตุลาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลลของเทศบาล (ฉบับเพิ่มเติม)23 มกราคม 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.255823 มกราคม 2559
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลู5 เมษายน 2563
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปี 2561-256308 มกราคม 2561
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี 2561-25635 มกราคม 2561
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศ02 เมษายน 2563
ประกาศนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2563 15 มกราคม 2561
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 15 พฤษภาคม 2561
ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 -2563) 15 มีนาคม 2563
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่แตง ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทางไปราชการ17 สิงหาคม 2558

 [1]