ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

ประกาศ-คำสั่ง

รายการวันที่
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน05 ตุลาคม 2564
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฎิบัติราชการแทน05 ตุลาคม 2564
การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี28 กรกฎาคม 2564
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง0 2564
แนวทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงาน ประจำปีงบประมาณ 25637 มกราคม 2563
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ9 มีนาคม 2563
กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลแม่แตง28 กุมภาพันธ์ 2560
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบ9 มีนาคม 2562
มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง10 เมษายน 2562
มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต9 มีนาคม 2562
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต9 มีนาคม 2562
นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ25 มีนาคม 2562
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2 มีนาคม 2560
ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วย22 พฤษภาคม 2563
แต่งตั้งตณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และยกเลิกภารกิจ หรือเทศบัญยั25 ธันวาคม 2563
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต12 ตุลาคม 2562
แต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัด27 มกราคม 2564
ให้พนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง5 มิถุนายน 2564
ประกาศการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2563 8 พฤศจิกายน 2563
ประกาศการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แตง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2563 8 สิงหาคม 2563

 [1]  2  3