ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

ประกาศ-คำสั่ง

รายการวันที่
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ย27 ตุลาคม 2564
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพ27 ตุลาคม 2564
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกั27 ตุลาคม 2564
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน27 ตุลาคม 2564
แนวทางการย้าย การโอน การรับโอน การโอนลดระดับตำแหน่ง27 ตุลาคม 2564
1ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์27 ตุลาคม 2564
ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น27 ตุลาคม 2564
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-256619 มิถุนายน 2564
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำ3 ตุลาคม 2564
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ6 ธันวาคม 2564
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.228 ธันวาคม 2564
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน05 ตุลาคม 2564
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฎิบัติราชการแทน05 ตุลาคม 2564
การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี28 กรกฎาคม 2564
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง0 2564
แนวทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงาน ประจำปีงบประมาณ 25637 มกราคม 2563
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ9 มีนาคม 2563
กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลแม่แตง28 กุมภาพันธ์ 2560
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบ9 มีนาคม 2562
มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง10 เมษายน 2562

 [1]  2  3