ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

รายงานผลการปฏิบัติ

รายการวันที่
แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรและไม่ควรทำ (Do’s & Don’t) ประจำปีงบประมาณ พ.28 มกราคม 2566
รายงานผลการนําการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมา24 เมษายน 2566
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่แตง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 07 เมษายน 2566
รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256607 เมษายน 2566
รายงานการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของ เทศบาลตำบลแมแตง ประจำป 256529 พฤษภาคม 2565
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256603 เมษายน 2566
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่แตง 12 มกราคม 2566
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ว27 มีนาคม 2566
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาคร13 มกราคม 2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่แตง พ.ศ. 2504 พฤศจิกายน 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่แตง พ.ศ. 2508 เมษายน 2566
แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)08 มีนาคม 2566
แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.256528 ธันวาคม 2565
รายงานการแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วใน 3 เดือน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256624 เมษายน 2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน24 เมษายน 2566
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256607 เมษายน 2566
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256619 มกราคม 2566
รายงานการแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วใน 3 เดือน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256619 มกราคม 2566
รายงานการแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วใน 3 เดือน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 256507 ตุลาคม 2565
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256512 กรกฎาคม 2565

 [1]  2  3  4  5 .....