ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

รายงานผลการปฏิบัติ

รายการวันที่
รายงานการแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วใน 3 เดือน ครั้งที่ 2 (1ม.ค64-31มี.ค64)09 เมษายน 2564
เสนอรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256408 มกราคม 2564
รายงานการแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วใน 3 เดือน ครั้งที่ 1 (1ต.ค63-31ธ.ค63)13 มกราคม 2564
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256307 ตุลาคม 2563
รายงานการแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วใน 3 เดือน ครั้งที่ 4 (1 ก.ค63 ถึง 30 ก.ย 6314 ตุลาคม 2563
รายงานการแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วใน 3 เดือน ครั้งที่ 3 (1 เม.ย2563 ถึง 30 มิ.15 กรกฎาคม 2563
รายงานผลรวมการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 07 กรกฎาคม 2563
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 24 ตุลาคม 2562
รายงานประจำปี 62 เทศบาลตำบลแม่แตง13 ธันวาคม 2562
รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256310 กรกฎาคม 2563
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)01 เมษายน 2563
คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลแม่แตง ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปช่นนสากล(ประเทศ25 ธันวาคม 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาคร24 มีนาคม 2563
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 256224 ธันวาคม 2562
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)ประจำป30 พฤศจิกายน 2562
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ23 เมษายน 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่แตง23 มกราคม 2563
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256215 ตุลาคม 2562
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256306 เมษายน 2563
สรุปผลระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนระบบทรัพยากรบุคคล เทศบาล20 เมษายน 2562

 [1]  2  3