ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

รายงานผลการปฏิบัติ

รายการวันที่
รายงานการแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วใน 3 เดือน ของเทศบาลตำบลแม่แตง ครั้งที่ 1 งบ07 มกราคม 2565
รายงานการแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วใน 3 เดือน ของเทศบาลตำบลแม่แตง ครั้งที่ 402 ธันวาคม 2564
รายงานการจัดทำผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256412 ตุลาคม 2564
รายงานโครงการ-5ส.22 สิงหาคม 2563
รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแม่แตง8 มกราคม 2563
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่แตง ประจำปี พ.ศ. 25639 เมษายน 2564
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256416 กรกฎาคม 2564
รายงานการแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วใน 3 เดือน (1 เม.ย 64 - 30 มิ.ย 64)07 กรกฎาคม 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาคร30 มีนาคม 2564
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ24 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประ14 เมษายน 2564
รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 256422 เมษายน 2564
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 256314 พฤศจิกายน 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่แตง14 มกราคม 2564
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)14 พฤษภาคม 2563
รายงานประจำปี 63 เทศบาลตำบลแม่แตง 14 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่แตง9 เมษายน 2564
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 25634 มกราคม 2564
การฝึกอบรมพนักงานเทศบาลตำบลแม่แตง23 ตุลาคม 2563
เสนอรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256406 เมษายน 2564

 [1]  2  3  4