ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี

รายการวันที่
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 256303 กันยายน 2563
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 256303 สิงหาคม 2563
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 256302 กรกฎาคม 2563
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 256302 มิถุนายน 2563
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 256306 ตุลาคม 2563
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256209 ตุลาคม 2562
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 256330 เมษายน 2563
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 256331 มีนาคม 2563
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256329 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 256331 มกราคม 2563
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 256231 ธันวาคม 2562
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 256230 พฤศจิกายน 2562
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 256231 ตุลาคม 2562
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 256230 กันยายน 2562
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 256231 สิงหาคม 2562
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 256231 กรกฎาคม 2562
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 256230 มิถุนายน 2562
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 256211 มิถุนายน 2562
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 256230 เมษายน 2562
รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 256231 มีนาคม 2562

 [1]  2