ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

รายงานทางการเงิน

รายการวันที่
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256330 ตุลาคม 2563
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256427 กันยายน 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลแม่แตง25 มกราคม 2564
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256201 ตุลาคม 2561
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256309 ตุลาคม 2562
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 2562 ถึงวันที่ 31 มี.ค31 มีนาคม 2563
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 256223 เมษายน 2562
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 256215 ตุลาคม 2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลแม่แตง02 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256210 ตุลาคม 2562
รายงานผลการตรวจสอบ (รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)30 เมษายน 2562
เสนอรายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256208 มกราคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256110 ตุลาคม 2561
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 256118 เมษายน 2561
รายงานยอดเงินสะสมที่นำมาไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 256030 กันยายน 2560
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256030 ตุลาคม 2560
รายงานการแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วใน 3 เดือน ของเทศบาลตำบลแม่แตง ครั้งที่ 2 ตั28 เมษายน 2560
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 256028 เมษายน 2560
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2559 และกันยายน 255928 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานการแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วใน 3 เดือน28 กุมภาพันธ์ 2560

 [1]  2