ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

 ชื่อ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  [ 10 ตุลาคม 2559 ]
ประเภท ระเบียบกฏหมาย
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ