ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

 ชื่อ : แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2565)  [ 26 ตุลาคม 2564 ]
ประเภท แผนยุทธศาสตร์
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ