ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

 ชื่อ : แผนปฏิบัติเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 2564-2566  [ 23 ตุลาคม 2563 ]
ประเภท แผนยุทธศาสตร์
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ