ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

 ชื่อ : แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปี 2561-2563  [ 15 มกราคม 2561 ]
ประเภท แผนยุทธศาสตร์
รายละเอียด


ย้อนกลับ