ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai
วิสัยทัศน์

“ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 ดำรงวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น”

พันธกิจ
1.    ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
2.    ส่งเสริมการค้าและการบริการพร้อมนำเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.    เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งสินค้าเพื่อการแข่งขันในตลาด
4.    ส่งเสริมคุณภาพชีวิตยกระดับการศึกษาเติมปัญญาให้สังคมและการจัดระเบียบสังคมในท้องถิ่นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.    ส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ( Good  governance  ) 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1.    เพื่อพัฒนาสินค้า , ธุรกิจการค้า ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอ
2.    เพื่อพัฒนาการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ ให้มีความสะดวกรวดเร็วและเป็นประตูสู่การค้า
3.    เพื่อยกระดับชีวิตของประชาชนและให้ความรู้แก่สังคมเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมต่อไป
4.    เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.    เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล