ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai    เทศบาลตำบลแม่แตง  ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจหลักในด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมือง และการบริหาร การส่งเสริมการท่องเที่ยว การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีภารกิจในการฟื้นฟูวัฒนธรรม ส่งเสริมประเพณี และการท่องเที่ยว การสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ การส่งเสริมการเกษตร และการประกอบอาชีพทางการเกษตร การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

พื้นที่และจำนวนหมู่บ้าน
ตำบลแม่แตง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่แตง ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 45 กิโลเมตร เส้นทางผ่านได้แก่ เส้นทางหลวง เชียงใหม่-ฝาง จากนั้นแยกเข้าไปตรงกิโลเมตรที่ 42  ประมาณ 3 กิโลเมตร    ถึงเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลแม่แตง หมู่บ้านแรก คือหมู่ที่ 4 บ้านม่วงชุม  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
        ทิศเหนือ         ติดเขตตำบลกื้ดช้าง และ อินทขิล
        ทิศตะวันออก    ติดเขตตำบลสันมหาพน
        ทิศตะวันตก      ติดเขตตำบล กื้ดช้างและบ้านช้าง
        ทิศใต้            ติดเขตตำบลสันมหาพน
        เนื้อที่             36.97 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 26,106 ไร่

จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลแม่แตง  จำนวน   8   หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่    1    หมู่บ้านทุ่งหลวง
หมู่ที่    2    หมู่บ้านหัวป่าห้า
หมู่ที่    3    หมู่บ้านแม่กะ
หมู่ที่    4    หมู่บ้านม่วงชุม
หมู่ที่    5    หมู่บ้านตีนธาตุ
หมู่ที่    6    หมู่บ้านสันปูเลย
หมู่ที่    7    หมู่บ้านหนองบัว
หมู่ที่    8    หมู่บ้านห้วยชมพู

จำนวนประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 4,442 คน  แยกเป็น  ชาย  2,243 คน หญิง 2,199 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 120 คน/ ตารางกิโลเมตร

แผนที่ตำบลแม่แตง
คำขวัญประจำตำบล

“น้ำแม่แตงแหล่งชีวิต   องค์ศักดิ์สิทธิ์ครูบาเจ้าธรรมชัย
โบราณสถานพระธาตุศรีวิชัย    เมืองขุนแตงผู้ยิ่งใหญ่เลื่องลือนาม”

แผนที่ตำบลแม่แตง