ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยชมพู
 

 


วันเริ่มต้นสัญญา 12 มิถุนายน 2558 
วันสิ้นสุดสัญญา 8 ธันวาคม 2558 
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านทา รุ่งเรือง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลตำบลแม่แตง 

 


 

 
18 สิงหาคม 2558