ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เอกสารแนะนำความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 
08 เมษายน 2563