ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

22 เมษายน 2565 ทต.แม่แตง โดย
ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรี
รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
1.มอบถุงยังชีพพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการแก่ครอบครัวผู้ป่วยโควิดและผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่ตำบลแม่แตงจำนวน 13 ครอบครัว ร่วมกับฝ่ายปกครอง สมาชิกสภาเทศบาล อสม. และทำการพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โดยการประสานจาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

22 เมษายน 2565

21 เมษายน 2565 ทต.แม่แตง โดย
ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรี
รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
1.มอบถุงยังชีพพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการแก่ครอบครัวผู้ป่วยโควิดและผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่ตำบลแม่แตงจำนวน 11 ครอบครัว ร่วมกับฝ่ายปกครอง สมาชิกสภาเทศบาล อสม.
และทำการพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โดยการประสานจาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ
2.จัดกิจกรรมโครงการอุ้ยสอนหลาน สืบฮีตต๋ามฮอย ป๋าเวณีล้านนา ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลแม่แตง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่แตง และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แตง ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แตงโดยมีท่านชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานในพิธีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิการสรงน้ำพระพุทธรูป รณรงค์แต่งกายพื้นเมือง อู้กำเมือง กิจกรรมทำอาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นบ้าน พิธีสระเกล้าดำหัวตัวแทนผู้สูงอายุ โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 อย่างเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

21 เมษายน 2565

20 เมษายน 2565 ทต.แม่แตง โดย
ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรี
รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
1.มอบถุงยังชีพพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการแก่ครอบครัวผู้ป่วยโควิดและผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่ตำบลแม่แตงจำนวน 10 ครอบครัว ร่วมกับฝ่ายปกครอง สมาชิกสภาเทศบาล อสม.
และทำการพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โดยการประสานจาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและบริเวณโดยรอบสำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในการมาติดต่อราชการ ตลอดจนจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมโครงการอุ้ยสอนหลาน สืบฮีตต๋ามฮอยป๋าเวณีล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันพรุ่งนี้
3.ดำเนินการตรวจสอบสถานะและสภาพแวดล้อม การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการท่าทรายชลาลัย บ้านห้วยชมพู หมู่ 8 ต.แม่แตง อ.แม่แตง ร่วมกับปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าของกิจการ
4.นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล รดนํ้าดำหัวท่านชาติชาย พานิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง เขต 1 ตามประเพณีเพื่อขอพรและสืบสานประเพณีล้านนา
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

20 เมษายน 2565

ร่วมด้วยช่วยกันครับ ภารกิจดูแลพี่น้องประชาชน
17 เมษายน 2565 ทต.แม่แตง โดย
ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรี
รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
18 เมษายน 2565
1.มอบถุงยังชีพพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการแก่ครอบครัวผู้ป่วยโควิดและผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่ตำบลแม่แตงจำนวน 8 ครอบครัว ร่วมกับฝ่ายปกครอง สมาชิกสภาเทศบาล อสม.
และทำการพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โดยการประสานจาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ
2.ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดจน
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประจำศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลแม่แตง วันที่ 7 ของการจัดตั้งด่านชุมชนบูรณาการ ระหว่าง เทศบาล ฝ่ายปกครอง รพ
สต.บ้านแม่ก๊ะ อสม.และ อปพร.
3.เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวเจ้าพ่อบ้านแม่กะ ตามประเพณีในเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน คณะศรัทธาบ้านแม่กะหลวง
เพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมและสืบทอดประเพณีในชุมชน
4.นำรถกู้ชีพบริการรับส่งผู้ป่วยโควิดกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลแม่แตง เพื่อส่งตรวจ รพ.แม่แตง โดยการประสานจาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

19 เมษายน 2565

ร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องแม่แตงทีม !!! ✌️????????
ภารกิจวันปากปี๋ 16 เมษายน 2565 นำโดย
ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง
ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายปกครองสภาองค์กรชุมชน และพี่น้อง อสม.ในพื้นที่

16 เมษายน 2565

คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลแม่แตง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

15 มีนาคม 2564

นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอแม่แตง ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลแม่แตง โดยมี ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรี และนายอาทิตย์ ธิอิ่น กำนันตำบลแม่แตง ให้การต้อนรับ

31 ธันวาคม 2564

การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันระดับตำบล ครั้งที่ 1 โดยท่านมีชัย จันทร์กระจ่าง ปลัดอาวุโสอำเภอแม่แตง ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

30 ธันวาคม 2564

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลแม่แตง โดยท่านมีชัย จันทร์กระจ่าง ปลัดอำเภอแม่แตง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการเปิดศูนย์ โดย ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง กล่าวรายงาน เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2565 ตั้งแต่ 29 ธ.ค. - 4 มกราคม 65
โดยบูรณาการระหว่าง ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง รพ.สต. อสม. อปพร. และเทศบาล

29 ธันวาคม 2564

เทศบาลตำบลแม่แตงได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เทศบาลสีขาว ปลอดยาเสพติด และ

คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลแม่แตง ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปช่น

28 มิถุนายน 2564

ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตง เจ้าหน้าที่เทศบาลเทศบาลตำบลแม่แตง และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านหัวป่าห้า ร่วมกันออกสำรวจบ้านผู้พิการเพื่อให้ความช่วยเหลือ

01 มิถุนายน 2564

ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตง พนักงานเทศบาลตำบลแม่แตง ฝ่ายปกครองตำบลแม่แตง เจ้าหน้าที่ รพ.ส.ต.บ้านแม่ก๊ะ และอ.ส.ม.ตำบลแม่แตง ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เคาะประตูบ้านประชาชนตำบลแม่แตงฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2564

01 มิถุนายน 2564

เทศบาลตำบลแม่แตงได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” นำโดย ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตง และพนักงานเทศบาลตำบลแม่แตง ร่วมกันทำความสะอาดในบริเวณเทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

28 พฤษภาคม 2564

ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่แตง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แตง และฝ่ายปกครองตำบลแม่แตง ร่วมเปิดโครงการสร้างถนน ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ส่งมอบให้เทศบาลตำบลแม่แตง

27 พฤษภาคม 2564

เทศบาลตำบลแม่แตง จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรโดยการทำหมันผ่าตัดสุนัขและแมว ในวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

21 พฤษภาคม 2564

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1