ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

12 ตุลาคม 2565

04 ตุลาคม 2565

19 กันยายน 2565

14 กันยายน 2565

14 กันยายน 2565

13 กันยายน 2565

12 กันยายน 2565

05 กันยายน 2565

29 สิงหาคม 2565

22 สิงหาคม 2565

จดหมายข่าว กองการศึกษา เทศบาลตําบลแม่แตง ฉบับท่ี 1/2565 วันท่ี 5 สิงหาคม 2565

06 สิงหาคม 2565

22 เมษายน 2565 ทต.แม่แตง โดย
ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรี
รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
1.มอบถุงยังชีพพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการแก่ครอบครัวผู้ป่วยโควิดและผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่ตำบลแม่แตงจำนวน 13 ครอบครัว ร่วมกับฝ่ายปกครอง สมาชิกสภาเทศบาล อสม. และทำการพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โดยการประสานจาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

22 เมษายน 2565

21 เมษายน 2565 ทต.แม่แตง โดย
ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรี
รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
1.มอบถุงยังชีพพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการแก่ครอบครัวผู้ป่วยโควิดและผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่ตำบลแม่แตงจำนวน 11 ครอบครัว ร่วมกับฝ่ายปกครอง สมาชิกสภาเทศบาล อสม.
และทำการพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โดยการประสานจาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ
2.จัดกิจกรรมโครงการอุ้ยสอนหลาน สืบฮีตต๋ามฮอย ป๋าเวณีล้านนา ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลแม่แตง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่แตง และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แตง ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แตงโดยมีท่านชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานในพิธีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิการสรงน้ำพระพุทธรูป รณรงค์แต่งกายพื้นเมือง อู้กำเมือง กิจกรรมทำอาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นบ้าน พิธีสระเกล้าดำหัวตัวแทนผู้สูงอายุ โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 อย่างเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

21 เมษายน 2565

20 เมษายน 2565 ทต.แม่แตง โดย
ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรี
รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
1.มอบถุงยังชีพพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการแก่ครอบครัวผู้ป่วยโควิดและผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่ตำบลแม่แตงจำนวน 10 ครอบครัว ร่วมกับฝ่ายปกครอง สมาชิกสภาเทศบาล อสม.
และทำการพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โดยการประสานจาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและบริเวณโดยรอบสำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในการมาติดต่อราชการ ตลอดจนจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมโครงการอุ้ยสอนหลาน สืบฮีตต๋ามฮอยป๋าเวณีล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันพรุ่งนี้
3.ดำเนินการตรวจสอบสถานะและสภาพแวดล้อม การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการท่าทรายชลาลัย บ้านห้วยชมพู หมู่ 8 ต.แม่แตง อ.แม่แตง ร่วมกับปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าของกิจการ
4.นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล รดนํ้าดำหัวท่านชาติชาย พานิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง เขต 1 ตามประเพณีเพื่อขอพรและสืบสานประเพณีล้านนา
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

20 เมษายน 2565

ร่วมด้วยช่วยกันครับ ภารกิจดูแลพี่น้องประชาชน
17 เมษายน 2565 ทต.แม่แตง โดย
ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรี
รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
18 เมษายน 2565
1.มอบถุงยังชีพพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการแก่ครอบครัวผู้ป่วยโควิดและผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่ตำบลแม่แตงจำนวน 8 ครอบครัว ร่วมกับฝ่ายปกครอง สมาชิกสภาเทศบาล อสม.
และทำการพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โดยการประสานจาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ
2.ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดจน
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประจำศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลแม่แตง วันที่ 7 ของการจัดตั้งด่านชุมชนบูรณาการ ระหว่าง เทศบาล ฝ่ายปกครอง รพ
สต.บ้านแม่ก๊ะ อสม.และ อปพร.
3.เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวเจ้าพ่อบ้านแม่กะ ตามประเพณีในเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน คณะศรัทธาบ้านแม่กะหลวง
เพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมและสืบทอดประเพณีในชุมชน
4.นำรถกู้ชีพบริการรับส่งผู้ป่วยโควิดกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลแม่แตง เพื่อส่งตรวจ รพ.แม่แตง โดยการประสานจาก รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

19 เมษายน 2565

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1