ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

นายพลาธิป รู้ธรรม
ปลัดเทศบาล โทร 081-9603718

หัวหน้าสำนักปลัด


นางชัญญา ตาแจ้
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร 083-1568631


นายวรดร เพ็ชรศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร 091-8593813นายชำนาญ เคหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา โทร 081-7249625