ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

นายสายสุมิตร มาบุญมี
ปลัดเทศบาล โทร 095-8350394
นางกิ่งกาญจน์ สมภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด โทร086-9162974


นางชัญญา ตาแจ้
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร 083-1568631


นายวรดร เพ็ชรศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร 091-8593813นายชำนาญ เคหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา โทร 081-7249625