ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

นางกิ่งกาญจน์ สมภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
นางกิ่งกาญจน์ สมภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางชัญญา ตาแจ้
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวรดร เพ็ชรศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายชำนาญ เคหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา