ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai


เรื่อง  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประเภทวิชาการ

  1. นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) สังกัด กองคลัง        จำนวน  1  อัตรา
  2. นักสันทนาการ (ปก./ชก.) สังกัด กองการศึกษา  จำนวน  1  อัตรา

ประเภททั่วไป

  1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1  อัตรา

พนักงานครูเทศบาล 

สังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แตง     

  1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1  อัตรา  

สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แตง     

  1. ครู อันดับ ค.ศ.1 จำนวน 1  อัตรา   
  2. ครู อันดับ ค.ศ.2 จำนวน 1  อัตรา 

(สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา)

โครงการสืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2566 ณ คลองชลประทาน หน้าวัดพระธาตุศรีวิชัย บ้านหัวป่าห้า หมู่ 2 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคาร วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 06.30 น.เป็นต้นไป