ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai


ประกาศเทศบาลตำบลแม่แตง

เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แตง

เรื่อง  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

               ด้วยเทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 จำนวน 5 อัตรา  ตามประเภทและตำแหน่ง ดังนี้

ประเภทวิชาการ

  1. นิติกร (ปก./ชก.) จำนวน 1  อัตรา

ประเภททั่วไป

  1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) จำนวน 1  อัตรา
  2. นายช่างสำรวจ (ปง./ชง.) จำนวน 1  อัตรา

พนักงานครูเทศบาล 

สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แตง     

  1. ครู อันดับ ค.ศ.1 จำนวน 1  อัตรา  
  2. ครู อันดับ ค.ศ.2 จำนวน 1  อัตรา 

(สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป

ของเทศบาลตำบลแม่แตง