ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลแม่แตง

จดหมายข่าว กองการศึกษา เทศบาลตําบลแม่แตง ฉบับท่ี 1/2565 วันท่ี 5 สิงหาคม 2565

ด้วยเทศบาลตำบลแม่แตง  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2565

  1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ผู้ช่วยงานธุรการ) สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา